Portfolio (2)

Technisch manager dijk- en duinversterking Schiermonnikoog Wetterskip Fryslân (april 2021- heden)

Start verkenning dijk- en duinversterking Schiermonnikoog — Wetterskip Fryslân (wetterskipfryslan.nl)

(Interim) projectmanager eerste beoordeling primaire waterkeringen Wetterskip Fryslân (april 2022- sept 2022)

Procesbegeleider doorontwikkeling Kennis en Kunde Platform (sept 2019- heden). Binnen dit platform –initiatief van de waterschappen en STOWA – werken waterkeringbeheerders en ingenieursbureaus samen om elkaar te helpen bij het beoordelen van waterkeringen. Mijn rol is onafhankelijk te adviseren over de kennisontwikkeling en capaciteitsvraagstukken bij waterkeringbeheerders.

Penvoerder Boezemverkenning 2100 Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân (Mrt-juli 2020) Schrijven van een toegankelijke Samenvatting en Achtergrondrapportage. Studie naar de klimaatverandering tot 2100, de effecten van (hydrologische processen) op het boezemsysteem, de knelpunten en de mogelijke oplossingsrichtingen.

Projectleider Toetsing regionale waterkeringen Waterschap Hunze en Aa’s (april 2019- juni 2022) Elke zes jaar moeten de regionale waterkeringen worden getoetst aan de waterveiligheidseisen. Waterschap Hunze en Aa’s doet dat de komende jaren met eigen medewerkers (GIS- en kering specialisten). Ik heb het Plan van Aanpak opgesteld, stel de uitganspunten op en stuur het toets-team inhoudelijk aan. Ik verzorg de contacten met de Provincie als toezichthouder. Ik maak de verbinding met de andere noordelijke waterschappen om kennis en ervaring te delen en elkaar te helpen.

Technisch Manager Versterking regionale waterkeringen bij Waterschap Noorderzijlvest (feb 2016- juli 2019) De provincie heeft voor de regionale keringen nieuwe, strengere normen voor de waterveiligheid vastgesteld. Daarnaast leveren aardbevingen een potentieel risico op voor de keringen en dienen maatregelen te worden genomen in verband met bodemdaling. Het doel is om de 150 kilometer afgekeurde regionale keringen voor 2020 aan de geldende normen te laten voldoen. Als Technisch Manager ben ik verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng in het project en de vertaling naar uitgangspunten, het ontwerp, het bestek en het contract en aansturing van de technische disciplines tijdens de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Tijdige afstemming met andere partijen, zoals adviesbureaus, nutsbedrijven, aannemers, gemeenten en particulieren is daarbij essentieel.

Technisch Manager HWBP-programma en Stadsdijken Zwolle bij Waterschap Groot Salland (april 2015- feb 2016) Binnen het programmateam verantwoordelijk voor de nadere veiligheidsanalyses, toetsing en ontwerp van de keringen en waarborgen van de inhoudelijke samenhang tussen de projecten binnen de randvoorwaarden vanuit geld, tijd, kwaliteit en risico’s. Binnen Stadsdijken Zwolle verantwoordelijk voor het vertalen van omgevingswensen naar technische eisen in het ontwerp, leveren van technische input aan de andere rolhouders binnen het IPM-team. Praktisch toepassen van actuele kennis van de ontwikkelingen binnen de waterveiligheid (o.a. ten aanzien van de laatste geotechnische inzichten, nieuwe normering en het ontwerpinstrumentarium (OI2014)) en verbanden leggen tussen verschillende ontwerpuitgangspunten, faalmechanismen en de ruimtelijke impact op het ontwerp, waren benodigde competenties.

Ontwikkelen en leiden workshop implementatie Nieuwe Normering voor Unie van Waterschappen ism IDZRD Buro voor waterveiligheid en omgeving (2016) In 2015 heeft de Unie van Waterschappen een Implementatiestrategie voor de waterschappen gemaakt; “Onderweg naar een nieuwe normering Waterveiligheid”. Deze implementatiestrategie wordt door de waterschappen onderschreven, echter een aantal waterschappen heeft moeite met de vertaalslag van deze implementatiestrategie naar een plan van aanpak voor de eigen organisatie. De workshop levert concrete handvaten op voor de waterschappen met als resultaat dat elk waterschap “ieder op zijn eigen wijze- geïnspireerd en geprikkeld raakt om stappen te zetten richting bijvoorbeeld een Plan van Aanpak Implementatie Nieuwe Normering of vanuit de  workshop kiest om meer samen te gaan werken met een ander waterschap”.

Ondersteuning bij de werkzaamheden binnen het cluster Plannen in het kader van de implementatie van het beleid lokale kaden, Wetterskip Fryslân, 2016 Opstellen van een leidraad/instructie waarin wordt aangegeven op welke wijze lokale kaden hersteld worden (d.w.z. buitengewoon onderhoud); welke afwegingen daarbij gemaakt worden; welke interne en externe procedures er doorlopen worden; wat de relatie is tot risicogericht ontwerpen; hoe wordt omgaan met nieuw aan te leggen lokale kaden. Opstellen van een notitie Voorbereiding hoogte monitoring.